I Ching - Hexagrams


Hexagram 1 - Ch'ien Hexagram 1 - Ch'ien. Hexagram 33 - Tun Hexagram 33 - Tun.
       
Hexagram 2 - K'un Hexagram 2 - K'un. Hexagram 34 - Ta Chuang Hexagram 34 - Ta Chuang.
       
Hexagram 3 - Chun Hexagram 3 - Chun. Hexagram 35 - Chin Hexagram 35 - Chin.
       
Hexagram 4 - Meng Hexagram 4 - Meng. Hexagram 36 - Ming I Hexagram 36 - Ming I.
       
Hexagram 4 - Hsu Hexagram 5 - Hsu. Hexagram 37 - Chia Jen Hexagram 37 - Chia Jen.
       
Hexagram 6 - Sung Hexagram 6 - Sung. Hexagram 1 Ch'ien Hexagram 38 - K'uei.
       
Hexagram 7 - Shih Hexagram 7 - Shih. Hexagram 39 - Chien Hexagram 39 - Chien.
       
Hexagram 8 - Pi Hexagram 8 - Pi. Hexagram 40 - Hsieh Hexagram 40 - Hsieh.
       
Hexagram 9 - Hsiao Ch'u Hexagram 9 - Hsiao Ch'u. Hexagram 41 - Sun Hexagram 41 - Sun.
       
Hexagram 10 - Lu Hexagram 10 - Lu. Hexagram 42 - I Hexagram 42 - I.
       
Hexagram 11 - T'ai Hexagram 11 - T'ai. Hexagram 43 - Kuai Hexagram 43 - Kuai.
       
Hexagram 12 - P'i Hexagram 12 - P'i. Hexagram 1 Ch'ien Hexagram 44 - Kou.
       
Hexagram 13 - T'ung Jen Hexagram 13 - T'ung Jen. Hexagram 45 - Ts'ui Hexagram 45 - Ts'ui.
       
Hexagram 14 - Ta Yu Hexagram 14 - Ta Yu. Hexagram 46 - Sheng Hexagram 46 - Sheng.
       
Hexagram 15 - Ch'ien Hexagram 15 - Ch'ien. Hexagram 47 - K'un Hexagram 47 - K'un.
       
Hexagram 16 - Yu Hexagram 16 - Yu. Hexagram 48 - Ching Hexagram 48 - Ching.
       
Hexagram 17 - Sui Hexagram 17 - Sui. Hexagram 49 - Ko Hexagram 49 - Ko.
       
Hexagram 18 - Ku Hexagram 18 - Ku. Hexagram 50 - Ting Hexagram 50 - Ting.
       
Hexagram 19 - Lin Hexagram 19 - Lin. Hexagram 51 - Chen Hexagram 51 - Chen.
       
Hexagram 20 - Kuan Hexagram 20 - Kuan. Hexagram 52 - Ken Hexagram 52 - Ken.
       
Hexagram 21 - Shih Ho Hexagram 21 - Shih Ho. Hexagram 53 - Chien Hexagram 53 - Chien.
       
Hexagram 22 - Pi Hexagram 22 - Pi. Hexagram 54 - Kuei Mei Hexagram 54 - Kuei Mei.
       
Hexagram 23 - Po Hexagram 23 - Po. Hexagram 55 - Feng Hexagram 55 - Feng.
       
Hexagram 24 - Fu Hexagram 24 - Fu. Hexagram 56 - Lu Hexagram 56 - Lu.
       
Hexagram 25 - Wu Wang Hexagram 25 - Wu Wang. Hexagram 57 - Sun Hexagram 57 - Sun.
       
Hexagram 26 - Ta Ch'u Hexagram 26 - Ta Ch'u. Hexagram 58 - Tui Hexagram 58 - Tui.
       
Hexagram 27 - I Hexagram 27 - I. Hexagram 59 - Huan Hexagram 59 - Huan.
       
Hexagram 28 - Ta Kuo Hexagram 28 - Ta Kuo. Hexagram 60 - Chieh Hexagram 60 - Chieh.
       
Hexagram 29 - K'an Hexagram 29 - K'an. Hexagram 61 - Chung Fu Hexagram 61 - Chung Fu.
       
Hexagram 30 - Li Hexagram 30 - Li. Hexagram 62 - Hsaio Kuo Hexagram 62 - Hsaio Kuo.
       
Hexagram 31 - Hsien Hexagram 31 - Hsien. Hexagram 63 - Chi Chi Hexagram 63 - Chi Chi.
       
Hexagram 32 - Heng Hexagram 32 - Heng. Hexagram 64 - Wei Chi Hexagram 64 - Wei Chi.